Notariusz dokonuje następujących czynności:

- sporządza akty notarialne;
- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
- sporządza następujące poświadczenia:
- własnoręczności podpisu;
- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii
  z okazanym dokumentem;
- daty okazania dokumentu;
- pozostawania osoby przy życiu
  lub w określonym miejscu;
- doręcza oświadczenia;
- spisuje protokoły (np. zgromadzeń organów
  spółek, zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
  losowań);
- sporządza protesty weksli i czeków;
- przyjmuje na przechowanie dokumenty,
  pieniądze i papiery wartościowe;
- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi
  dokumentów;
- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów,
  oświadczeń i innych dokumentów;
- sporządza inne czynności wynikające
  z odrębnych przepisów.