Wymagane dokumenty
dotyczy zbycia nieruchomości
(sprzedaż, zamiana, darowizna)
lub innych czynności notarialnych.


1. Podstawowe dokumenty wymagane przy     umowach dotyczących zbycia (między innymi     sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie     współwłasności):
• dokumenty potwierdzające tożsamość stron
   ( dowód osobisty, paszport, karta pobytu);
• numery NIP stron;
• dokumenty stanowiące podstawę nabycia np.    akt notarialny lub postanowienie Sądu
   w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (z    tym, że jeżeli np. lokal nabyty został
   w spadku dodatkowo wymagane będzie    zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu    skarbowego,
   z którego wynikać będzie, że uregulowany    został obowiązek podatkowy w zakresie    podatku od spadków i darowizn),
• aktualny odpis z księgi wieczystej lub jej    numer.
• wypisy z rejestrów: gruntów, budynków,    lokali.
2. Wyżej wymieniona lista zawierająca    dokumenty ma charakter wyłącznie    informacyjny
   i zastrzega się, że w konkretnym przypadku    może okazać się niezupełna.
3. Przed wizytą w kancelarii prosimy
   o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu    ustalenia niezbędnych dokumentów    koniecznych do dokonania danej czynności
   i umówienia terminu wizyty.
4. Przy dokonaniu czynności notarialnej okazuje    się oryginał dokumentu tożsamości (dowodu    osobistego, paszportu, karty pobytu).