Czynności notarialne

 

Notariusz dokonuje następujących czynności:
– sporządza akty notarialne;

– sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

– sporządza następujące poświadczenia:

– własnoręczności podpisu;

– zgodności odpisu, wyciągu lub kopii  z okazanym dokumentem;

– daty okazania dokumentu;

– pozostawania osoby przy życiu  lub w określonym miejscu;

– doręcza oświadczenia;

– spisuje protokoły (np. zgromadzeń organów  spółek, zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,  losowań);

– sporządza protesty weksli i czeków;

– przyjmuje na przechowanie dokumenty,  pieniądze i papiery wartościowe;

– sporządza wypisy, odpisy i wyciągi  dokumentów;

– sporządza, na żądanie stron, projekty aktów,  oświadczeń i innych dokumentów;

– sporządza inne czynności wynikające  z odrębnych przepisów.