Wymagane dokumenty dotyczy zbycia nieruchomości
(sprzedaż, zamiana, darowizna)
lub innych czynności notarialnych.

 

1. Podstawowe dokumenty wymagane przy  umowach dotyczących zbycia (między innymi  sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie  współwłasności):
• dokumenty potwierdzające tożsamość stron
   ( dowód osobisty, paszport, karta pobytu);
• numery NIP stron;
• dokumenty stanowiące podstawę nabycia np. akt notarialny lub postanowienie Sądu
   w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (z  tym, że jeżeli np. lokal nabyty został
   w spadku dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
   z którego wynikać będzie, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
• aktualny odpis z księgi wieczystej lub jej  numer.
• wypisy z rejestrów: gruntów, budynków, lokali.
2. Wyżej wymieniona lista zawierająca dokumenty ma charakter wyłącznie    informacyjny
   i zastrzega się, że w konkretnym przypadku może okazać się niezupełna.
3. Przed wizytą w kancelarii prosimy
   o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia niezbędnych dokumentów koniecznych do dokonania danej czynności
   i umówienia terminu wizyty.
4. Przy dokonaniu czynności notarialnej okazuje się oryginał dokumentu tożsamości (dowodu    osobistego, paszportu, karty pobytu).